organisatie

BDZ

Non-profit, Overheid

BDZet is het discriminatie meldpunt voor de inwoners van de gebieden Hollands Midden en Haaglanden.


 


Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling vergt kennis, ervaring en een professionele aanpak met oog voor zowel de juridische als de maatschappelijke kant van de problematiek.


Een team van deskundige en betrokken consulenten behandelt klachten over discriminatie. Daarbij is wederhoor het uitgangspunt: de ‘aangeklaagde’ partij wordt de mogelijkheid geboden om te reageren op de klacht. Discriminatie blijkt aanzienlijke schade te kunnen veroorzaken bij de slachtoffers. Onterecht beschuldigd worden van discriminatie kan echter zeer negatieve gevolgen hebben voor degene die het betreft. Het Bureau Discriminatiezaken staat daarom garant voor een zorgvuldige behandeling van klachten over discriminatie.
Lees hier meer over klachtenbehandeling, informatie en advies.


Omdat voorkomen ook als het om discriminatie gaat beter is dan genezen, verzorgt het Bureau Discriminatiezaken ook voorlichting en training. Ook worden – op verzoek of eigen initiatief – preventieprojecten uitgevoerd. Hiervoor heeft het bureau de beschikking over een team van enthousiaste en professionele voorlichtingsconsulenten. Zij dragen tevens zorg voor de uitvoering van publiekscampagnes gericht op bijvoorbeeld het beïnvloeden van het meldgedrag van getuigen en slachtoffers van discriminatie.


Over de klachten en meldingen die jaarlijks geregistreerd worden, wordt door het Bureau Discriminatiezaken periodiek gerapporteerd. Daarnaast verricht het bureau deelonderzoek naar bijvoorbeeld discriminatie op bepaalde gronden, uitsluiting van specifieke groepen of ongelijke behandeling op bepaalde maatschappelijke terreinen als de arbeidsmarkt en de woonomgeving. Daarnaast particpeert het bureau in landelijke onderzoeksprojecten. Op verzoek kan het bureau ook onderzoek verrichten naar specifieke knelpunten in bijvoorbeeld een organisatie of buurt.


Samenwerking zien we als een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Daarom zoeken we actief naar partners die zich ook willen inzetten voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie en staan we open voor verzoeken daartoe. Het realiseren van een samenleving waarin het recht op gelijke behandeling niet alleen de norm, maar ook de realiteit is, gaat ons tenslotte allemaal aan.

Deel dit:
Contactpersonen van BDZ