Project
Init.

Kennisnetwerk sport & sociaal domein

Geplaatst op 12 december 2019, 15:57 uur

"Wie sluit aan bij een periodiek overleg om ervaringen en ideeën uit te wisselen, dubbeling te voorkomen en obstakels samen aan te pakken bij het opzetten van (extra) maatschappelijke activiteiten als sportvereniging?" 

Deze oproep tot het opzetten van een kennisnetwerk is gedaan door Marleen Verbruggen en Wilma Neefjes (AV Gouda, resp. GC&FC Olympia) met steun van SPORT.GOUDA tijdens het Gouds Sportcongres in 2018.

Wat is het doel en wat hebben we bereikt?

Doel van het netwerk: meer mensen duurzaam met plezier te betrekken bij sporten en bewegen en daarbij hun gezondheid, maar ook participatie en hun sociale omgeving (welzijn) te vergroten. Met als neveneffect versterking van de sportverenigingen met nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers, dankzij wie de verenigingen kunnen draaien.

Samenwerking sportvereniging - sociaal domein professionals Het kennisnetwerk is in februari 2019 gestart met uitwisseling van informatie over maatschappelijke projecten rond sport&bewegen bij sportverenigingen en bij Sport.Gouda en partners in het sociaal domein. Een aantal projecten zijn verwerkt in een Kennisbank. Wat daarbij op viel: het aantal deelnemers bij nieuw apart opgezette activiteiten is vaak laag (<10 of zelfs <5). En de samenwerking tussen sportverenigingen enerzijds en professionals in het sociaal domein, zoals sport- en sociaal makelaars, anderzijds bij het opzetten van nieuwe doorlopende activiteiten, of om deelnemers vanuit een speciale activiteit naar een sportvereniging toe te geleiden is er nauwelijks. Dat terwijl we met elkaar wel grote meerwaarde zien in deze samenwerking, zoals:

  • Vergroten sociale omgeving deelnemer
  • Kostenbesparing
  • Effectiever benutten sportaccommodaties
  • Versterken sportverenigingen
  • Participatie in brede zin bevorderen
  • Inbreng ieders expertise voor ontwikkelen aanbod voor de toekomst
  • Niet/minder labelen (nadeel: minder maatwerk)
  • Borging actief blijven na afloop project

Vanuit de sportmakelaars en sociaal makelaars is aangegeven dat de beperkte financiële draagkracht van hun contacten 18+ een belangrijk obstakel is waardoor matches uitblijven.

Vragen waar we een antwoord op zoeken: hoe bereiken we aandachtsgroepen/aspirant deelnemers? Hoe weten we waar behoefte aan is? Hoe zorgen we er voor dat speciaal opgezette activiteiten meer deelnemers hebben en een duurzaam vervolg krijgen? 

In februari 2020, ons vierde netwerkoverleg, hebben we o.m. gesproken over (1) de huidige Rotterdampas regeling voor 18- om de doelgroep minima beter te bereiken (2) de wenselijkheid om een sportstimuleringsregeling te krijgen voor minima van 18+ en (3) het extra (gratis) aanbod voor workshops vanuit NOC*NSF parallel aan het Sportakkoord bij verenigingen bekend te maken. Mogelijk als caroussel langs verenigingen workshops waar breed interesse in is organiseren om zo verenigingen te versterken.

Volwassenenfonds - pilot Najaar 2020 hebben Marleen Verbruggen en Wilma Neefjes vanuit het Kennisnetwerk in nauwe samenwerking met de gemeente Gouda en SPORT.GOUDA gewerkt aan een voorstel voor een sportstimuleringsregeling voor minima 18+. We gingen de kerstdagen in met het mooie bericht dat de gemeente Gouda voor de duur van 1,5 jaar een pilot start i.s.m. het landelijke Volwassenenfonds om deze sportstimulering voor minima (maximale bijdrage van €250 per jaar voor de contributie van een sportvereniging) mogelijk te maken. Gefinancierd o.a. uit de sportakkoordpot, waar Gouda gedrurende drie jaar €40.000 subsidie van het rijk voor realisatie van het sportakkoord ontvangt. In april 2021 is dankzij een donatie door het Regiofonds van de Rabobank Hollandse IJssel de pilot uitgebreid. Er kan in combinatie met een aanvraag voor de contributie ook een vergoeding voor sportmaterialen/kleding worden toegekend tot €90 per deelnemer aan het Volwassenenfonds / Gouda. 

De gemeente heeft middelen beschikbaar gesteld om de regeling te continueren t/m 2026. Daarbij is vanwege de energiecrisis de drmepel voor deelname verhoogd naar 130% van het bijstandsniveau. In april 2023 wordt een evaluatie van de eerste twee jaar gepubliceerd.

Informatie over de activiteiten van het kennisnetwerk is o.a. te vinden in de presentaties op de sportcongressen 2018 (start) en 2019 (eerste resultaten overleg) en 2021 (minima-regelingen om mee te kunnen doen aan sport en waarom?). Zie hieronder voor linken. 

Meer informatie / deelnemen?

Deelnemers aan het netwerk zijn sportverenigingen, SPORT.GOUDA, organisaties actief met (kennisdeling over) sport&bewegen, maatschappelijke (welzijn)organisaties in het sociaal domein, etc. Door corona zijn de overleggen van het kennisnetwerk stil komen te liggen. Begin 2020 is het laatste brede overleg geweest. Er is wel via mail over m.n. het sportstimuleringsfonds contact gebleven. 

thema 
sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid/ bewegen
Gewenst resultaat 
Meer mensen duurzaam met plezier te betrekken bij sporten en bewegen en daarbij hun gezondheid, sociale omgeving (netwerk) en ontwikkeling vaardigheden te vergroten. Dit door kennisdeling, samenwerking en wegnemen van mogelijke obstakels. Win win voor alle betrokkenen.
Illustration
 
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates Toon alle 7 projectupdates

Wilma Neefjes


Link om je aan te melden voor de workshop op 14 oktober a.s. van 20.30 tot 21.30 in het Groenhovenbad: https://www.eventbrite.com/e/workshop-volwassenenfonds-rotterdampas-en-kindpakket-tickets-175574276387

0
Open de update in eigen pagina

Wilma Neefjes


Donderdagavond 14 oktober 2021 om circa 20.15 uur wordt tijdens de nationale sportweek een workshop aangeboden over de algemene regelingen in Gouda als steuntje in de rug om te kunnen sporten. Inleiders: Danielle Rexwinkel (Rotterdampas/kindpas), Ayse Candan (Brede School Kinderfonds) en Stefan Hage...

lees meer
1
Open de update in eigen pagina
1 reactie

bericht verwijderd